นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

AUN Group ได้ก่อตั้งบนความเชื่อใจระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เนื่องจากเราได้ให้บริการด้านที่ปรึกษาการตลาดทั่วโลก เราจึงต้องคงไว้และส่งเสริมความเชื่อใจที่เรามีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้สามารถนำเสนอบริการที่ดีที่สุดได้ เราเชื่อว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกคนใน AUN Group รวมทั้งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการ ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญอย่างยิ่ง เราขอประกาศว่าเราจะทุ่มเทต่อการปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดของบริษัท รวมทั้งการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อแนื่อง

1. AUN Group จะขอและใช้ รวมถึงนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจตามความเหมาะสม และจะนำข้อมูลไปใช้ ตามความจำเป็นกับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการนำไปใช้ นอกเหนือจุดประสงค์ดั้งเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลง เราจะติดต่อเป็นรายบุคคลเพื่อขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น
2. ในกรณีที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ AUN Group เก็บรักษาไว้อยู่ เราจะทำการยืนยันกับบุคคลนั้นๆ และตอบสนองต่อคำร้องขอตามเหตุผลด้วยความรวดเร็ว
3. ในกรณีที่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและมีการสูญหาย / ความเสียหาย / การเปลี่ยนแปลงแก้ไข / การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ AUN Group เก็บรักษาไว้อยู่ เราจะทำการเปลี่ยน ID และพาสเวิร์ด รวมถึงกฎการเก็บรักษา / การบริหารจัดการ / การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม โดยการใช้ Firewall การควบคุม การเข้าถึงของบุคลากร และมาตรการป้องกันอื่นๆ
4. ในกรณีที่ต้องมีนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลที่ AUN Group เก็บรักษาไว้อยู่ให้ยังบุคคลที่สาม เราจะส่งเปิดเผยข้อมูล หลังจากที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นๆแล้ว
5. ในกรณีที่ AUN Group จำเป็นต้องจัดจ้างบุคคลที่สามในการดำเนินงานซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการหลังจากที่ได้พิจารณาเลือกผู้ที่จะมารับผิดชอบอย่างถี่ถ้วนและลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับร่วมกัน นอกจากนั้น เรายังมีการกำกับบุคคลที่สามในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล
6. ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ และระเบียบหรือมาตรฐานอื่นๆ ควบคู่ไปกับการจัดการและแก้ไขอย่างเหมาะสมตามความจำเป็น รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงการป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
7. เราจะตอบสนองต่อคำร้องเรียนหรือการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรวดเร็ว

แก้ไขเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ.2553
แก้ไขเมื่อ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
เขียนขึ้นเมื่อ 17 ธันวาม พ.ศ.2550

Akira Shida
ประธานและซีอีโอ
บริษัท อาอุน ไทย แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด